Sognestruktur

Aktuel sognestruktur
Afskrift af biskoppens resolution den 17. juni 2015:
_____________________________________________

BISKOPPEN OVER VIBORG STIFT - Løbenr. 34943/15 BAB/mni

Til menighedsråd og præster i Bjerringbro, Sahl-Gullev, Hjermind, Lee-Hjorthede-Skjern, Bjerring og Mammen Sogne.

Under henvisning til Kirkeministeriets cirkulære af 23. oktober 2006 om oprettelse, ændring og nedlæggelse af pastorater, fastlæggelse af pastoratnavne samt oprettelse og nedlæggelse af præstestillinger fastsættes følgende efter høring af de berørte menighedsråd og præster samt provsten over Viborg Østre Provsti følgende 

RESOLUTION

1. 
Der består i dag et pastorat, bestående af Bjerringbro sogn, benævnt Bjerringbro Pastorat, hvor den kirkebogsførende sognepræst er bosiddende i sognet. 

2. 
Der ud over består der et pastorat, bestående af Sahl-Gullev-Bjerringbro sogne, benævnt Sahl-Gullev-Bjerringbro Pastorat, hvor sognepræsten, bosiddende i Sahl, er kirkebogsfører og begravelsesmyndighed for Sahl og Gullev sogne. 
 
PASTORATÆNDRING 
 

3.
Pastoratet Bjerring-Mammen-Bjerringbro Pastorat ophæves. 

Der dannes i stedet et nyt pastorat, benævnt Bjerring-Mammen Pastorat med sognepræsten bosiddende i Bjerring, og således at sognepræsten har bistandspligt i forhold til Bjerringbro Pastorat. 

Sognepræsten er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed i Bjerring og Mammen sogne. 


4. 
Pastoratet Hjermind-Lee-Hjorthede-Skjern og Bjerringbro Pastorat ophæves. 

Der dannes i stedet et pastorat, benævnt Hjermind-Lee-Hjorthede-Skjern Pastorat, således at sognepræsten, bosiddende i Hjermind, har bistandsforpligtelse i Bjerringbro Pastorat. 

Sognepræsten er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed i Hjermind – Lee – Hjorthede og Skjern sogne 
 

5. 
Denne ændring har virkning fra den 1. august 2015 
 

Viborg, den 17. juni 2015 

Henrik Stubkjær 
Biskop.

Regulativ

REGULATIV pr. 1. dec. 2015
for fordelingen af arbejdsopgaverne i Bjerringbro By.

§ 1
Sognepræsten med bopæl i Bjerringbro Præstebolig (Bjerringbro-præsten) er sognepræst i Bjerringbro Pastorat med en kvote på 100.

Sognepræsten med bopæl i Sahl Præstegård (Sahl-præsten) er sognepræst i Bjerringbro Pastorat med en kvote på 60 og i Sahl-Gullev Pastorat med en kvote på 40.
Sognepræsten med bopæl i Bjerring Præstegård (Bjerring-præsten) er sognepræst i Bjerring-Mammen Pastorat og bistandspræst i Bjerringbro.
Sognepræsten med bopæl i Hjermind Præstegård (Hjermind-præsten) er sognepræst i Hjermind og Hjorthede-Lee-Skjern Pastorater og bistandspræst i Bjerringbro.
Sahl-præsten er alene sognepræst i Sahl-Gullev Pastorat.
Bjerring-præsten er alene sognepræst i Bjerring-Mammen Pastorat.
Hjermind-præsten er alene sognepræst i Hjermind og Hjorthede-Lee-Skjern Pastorater.
§ 2
Det præstelige arbejde i Bjerringbro fordeles ligeligt mellem sognepræsterne i Bjerringbro Sogn i henhold til de i § 1 anførte kvoter.
§ 3
Bistandsforpligtelsen for Bjerring- og Hjermind-præsten består for begges vedkommende i:

- Forrettelse af 12 kirkelige handlinger i Bjerringbro Kirke, primært for egne sognebørn.

- Forrettelse af minimum 4 gudstjenester årligt hver i Bjerringbro Kirke.
§ 4
Det frie præstevalg ved kirkelige handlinger skal respekteres.
§ 5
Betjening af de kirker, hvor man ikke er sognepræst, og af institutioner aftales med udgangspunkt i den generelle afløsnings- og rådighedsforpligtelse.

Plejehjemsgudstjenester, skoleafslutninger mv. fordeles ligeligt mellem præsterne.
§ 6
Konfirmationsforberedelsen for elever på Egeskovskolen tilrettelægges således, at holddannelsen sker med udgangspunkt i de kommende konfirmanders bopæl, således at sognet udgør det primære grundlag for holddannelsen.
Konfirmationsforberedelsen for elever på Bøgeskovskolen varetages af sognepræsterne i Bjerringbro klassevis.
Sognepræsten i Sahl-Gullev har et hold specialelever.
Det tilstræbes, at hver af sognepræsterne har 2 hold konfirmander.
§ 7
Præsterne holder med jævne mellemrum fælles møder for planlægning af ferie og gudstjenesteplan og drøftelse af fælles anliggender.
§ 8
Eventuelle tvivlsspørgsmål om fortolkningen af nærværende regulativ forelægges for biskoppen.
§ 9
Nærværende regulativ træder i kraft pr. 1. december 2015.
§ 10
Nærværende regulativ vil være at genforhandle efter 1 år fra underskriften.
Viborg, den 16. november 2015
Henrik Stubkjær
Stiftets arkivering: Løbenr. 125706/15 BAB/mni